Samen op weg naar een integrale gezondheidszorg

Financiële ondersteuning voor therapeuten tijdens coronacrisis

30 maart 2020

Veel zzp'ers worden financieel geraakt door de coronacrisis. Wat kun je als therapeut aan financiële steun verwachten en aanvragen? Waar heb je recht op en met welke voorwaarden moet je rekening houden? We hebben het voor je uitgezocht en opgesomd.

Laatste update: 2 junil 2020

1. Inkomensondersteuning: tot €1500 per maand, als gift ('Tozo') 


Via de ‘tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’ oftewel ‘Tozo’, kun je een tijdelijke inkomensondersteuning - voor maximaal 3 maanden - aanvragen. Deze ondersteuning is bedoeld voor levensonderhoud, en vult je inkomen aan tot het sociaal minimum. Wat het sociale minimum is in jouw situatie, kun je hier opzoeken.

De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstand verlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald. Het wordt beschouwd als gift.

Heb jij recht op de Tozo inkomensondersteuning?

Om recht te hebben op deze bijzondere bijstand, moet je aan een paar voorwaarden voldoen:
- Je moet in Nederland wonen
- Je onderneming moet in Nederland gevestigd zijn
- Je onderneming moet voor 17 maart 2020 18.45 uur ingeschreven zijn bij de KvK
- Je moet gemiddeld 23,5 uur per week / 1225 uur op jaarbasis aan je onderneming besteden

1225 uur per jaar: welke werkzaamheden tellen mee
Alle directe en indirecte werkzaamheden die je verricht in het belang van jouw bedrijf, vallen onder het urencriterium. Je kunt een onderscheid maken tussen directe werkzaamheden (facturabel) en indirecte werkzaamheden (overhead). Al deze werkzaamheden tellen mee voor het urencriterium.

Directe werkzaamheden

 • Voorbereiding van een therapiesessie
 • Uitvoering van een therapiesessie
 • Reizen: naar de client, maar ook woon-werkverkeer


Indirecte werkzaamheden

 • Administratie: boekhouding, facturen maken, rekeningen betalen
 • Acquisitie: contact met potentiële en bestaande klanten, nieuwe klanten binnenhalen, adverteren
 • Scholing: cursussen of opleiding volgen, vakliteratuur bijhouden
 • Werkruimte: onderhouden van pc's, kantoor opruimen
 • Netwerken: contact leggen op een netwerkbijeenkomst of seminars
 • Het aanschaffen van bedrijfsapparatuur, zoals een telefoon of laptop 
 • Marketing: het maken en bijhouden van je website 

1225 uur per jaar: ook studie-uren tellen mee
Vooral startende therapeuten komen nog niet aan de verplichte 1225 uur per jaar. Gelukkig hebben we goed nieuws: studie-uren vallen hier ook onder. Om therapeuten tegemoet te komen, bieden wij onze thuisstudies MBK én PsBK nu met 50% korting aan: voor €197,50 volg jij al een thuisstudie met ruim 500 studie-uren. Kun je het nu niet betalen? Begin alvast met studeren en betaal later. Ook in deze onzekere tijden bieden wij flexibele betalingsregelingen.

Vanaf wanneer geldt de ‘tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’ (Tozo)?  
De regeling werkt terug tot 1 maart. Wanneer je vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van Corona-gerelateerde maatregelen, kunt u bij de gemeente waar u woont een aanvraag indienen. Je wordt dus met terugwerkende kracht gecompenseerd vanaf 1 maart.

Sylvia, Voetreflextherapeut, heeft een aanvraag ingediend en deelde haar verhaal: 
“Ik heb de inkomensondersteuning al aangevraagd bij mijn gemeente. Ik moest iets vertellen over mijn bedrijf en hoeveel ik werkte. Je moet wel aan de eis van 1225 uur per jaar voldoen. De overheid is nog niet zover, maar als de richtlijnen bekend zijn dan krijg ik van de gemeente een mail met de vraag deze in te vullen en vervolgens terug te sturen. Dat wordt binnen 3 of 4 weken de aanvraag beoordeeld en staat het geld op mijn rekening. Houd er wel rekening mee dat als je neveninkomsten hebt, deze er afgetrokken worden.”  (29 maart 2020)

Wat heb je nodig voor het aanvragen van de tozo inkomensaanvulling?
Voor de aanvraag komt een digitaal formulier beschikbaar. Kijk hiervoor op de website van je gemeente. Dit dien je in bij je woongemeente, samen met kopieën van je identificatiebewijs (rijbewijs voldoet niet), bankafschriften, de bestaande beschikkingen, brieven en informatie over huishoudenssamenstelling. De gemeente haalt zelf gegevens op uit het KVK Handelsregister (uittreksel). Gemeenten hebben de behandeling soms uitbesteed aan een samenwerkingsverband of (grotere) buurgemeente. Kijk hiervoor op de site van je gemeente.

Goed om te weten: de eisen om in aanmerking te komen voor deze regeling worden op veel punten versoepeld:

 • De toets op levensvatbaarheid van je onderneming wordt niet toegepast, waardoor aanvragen snel kunnen worden behandeld.
 • Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning verstrekt, waarbij met voorschotten kan worden gewerkt.
 • Normaal gesproken is de BBZ een lening. Voor deze uitzonderlijke periode hoef je de uitkering niet terug te betalen.
 • Er is geen vermogens- of partnertoets: er wordt dus geen rekening gehouden met het inkomen van een eventuele partner of het vermogen dat je hebt.
 • Bij een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen en er wordt een lager rentepercentage gehanteerd dan in het Bbz geldt.

Aanvragen bij je eigen gemeente 
Heb jij recht op Tozo? Doe de check op deze website: https://krijgiktozo.nl/ en vraag het direct aan bij de gemeente waar je staat ingeschreven.

Update 2 juni 2020: Het kabinet heeft bekendgemaakt dat de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) - met aangepaste voorwaarden - met 4 maanden wordt verlengd tot eind september. De verlengde regeling heet Tozo 2. Met de verlenging kunnen ondernemers die nu een uitkering levensonderhoud krijgen en aan de voorwaarden van Tozo 2 voldoen, tot en met september een Tozo-uitkering ontvangen. Ook staat de Tozo 2 open voor nieuwe aanvragen.
Wil je hier meer over lezen, dan verwijzen we je naar de website van de kvk

 

2. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren: een gift van €4000 (TOGS) - nu ook voor paramedische praktijken en alternatieve genezers (SBI-code 86.91.9 is toegevoegd)

Er zijn momenteel meerdere regelingen voor ondernemers beschikbaar. Zo hebben ondernemers in direct getroffen sectoren recht op een gift van €4000. Dit valt onder de ‘Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren’ regeling. Meer weten over deze regeling?
Bekijk de website van het RVO

Deze tegemoetkoming is bedoeld voor mkb-bedrijven, (met en zonder personeel), die schade lijden door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies. Je komt in aanmerking als je voldoet aan de voorwaarden én de hoofdactiviteit van je onderneming overeenkomt met een van de in de regeling benoemde SBI-codes (standaard bedrijfs indeling). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze codes bestaan uit 4 of 5 cijfers en geeft aan wat de activiteit van een bedrijf is

Update 9 april:
Acties naar diverse instanties en de Tweede Kamer om ondernemers met SBI code 86.91.9 toegevoegd te krijgen aan de lijst van ondernemers die toegang hebben tot de TOGS hebben effect gehad! Toegevoegde ondernemers (bijv. SBI-code 86.91.9, overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie of psychologie) en alternatieve genezers) kunnen vanaf 15 april 2020 gebruik maken van de verruimde TOGS-regeling.

Paramedische praktijken en alternatieve genezers toegevoegd! 
Per 7 april heeft het kabinet besloten dat bij sommige sectoren, bijvoorbeeld in de sfeer van persoonlijke dienstverlening, maar ook rijschoolhouders, er sprake is van significante bedrijvigheid terwijl de ondernemer staat ingeschreven op het huisadres. Aan hen zal, om in aanmerking te komen voor de TOGS, een aanvullende verklaring worden gevraagd waaruit dit blijkt. De volledige lijst met toegevoegde SBI-codes, per 7 april, vind je hier. 

Bij de beoordeling wordt bekeken of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Daarbij wordt uitgegaan van de gegevens in het KVK Handelsregister op 15 maart 2020. Via KVK voert RVO.nl een faillissementscontrole uit. De controle op de aanvragen gebeurt achteraf, ook als deze via een intermediair lopen. Blijkt dat de tegemoetkoming ten onrechte is verstrekt, dan wordt het uitbetaalde bedrag herzien of teruggevorderd. Dit kan tot 5 jaar na uitbetaling.

Je kunt gebruik maken van de TOZO én ook een TOGS-aanvraag indienen. Als je in aanmerking komt voor zowel de TOGS als de TOZO kunt je op beide regelingen aanspraak maken.


Let op:
Ondernemers aan huis hebben een aanvullende verklaring nodig. 

Staat jouw bedrijf ingeschreven op je woonadres? Lees dan het volgende: 

Het kabinet heeft op 7 april besloten om de TOGS-regeling nogmaals aan te vullen. Daardoor hebben diverse contactberoepen, zoals tattooshops, toegang tot de TOGS-regeling. Ook zijn kleinere mkb-winkeliers in de food, dienstverlening zoals taxi's, praktijken van onder andere tandartsen, fysiotherapeuten, geestelijke gezondheids- en verslavingszorg, psychiaters, geestelijke gezondheids- en verslavingszorg, tandheelkundig specialisten, verloskundigen, psychotherapeuten en psychologen, overige paramedische, en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen toegevoegd.

Bij sommige sectoren, bijvoorbeeld in de sfeer van persoonlijke dienstverlening, maar ook rijschoolhouders, er sprake is van significante bedrijvigheid terwijl de ondernemer staat ingeschreven op het huisadres. Aan hen zal, om in aanmerking te komen voor de TOGS, een aanvullende verklaring worden gevraagd waaruit dit blijkt.

Bij de beoordeling wordt bekeken of deze aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Daarbij wordt uitgegaan van de gegevens in het KVK Handelsregister op 15 maart 2020. Via KVK voert RVO.nl een faillissementscontrole uit. De controle op de aanvragen gebeurt achteraf, ook als deze via een intermediair lopen. Blijkt dat de tegemoetkoming ten onrechte is verstrekt, dan wordt het uitbetaalde bedrag herzien of teruggevorderd. Dit kan tot 5 jaar na uitbetaling.

Toelichting vestigingsvereiste
De regeling is bedoeld als tegemoetkoming van omvangrijke vaste lasten, anders dan personeelslasten. Daarom richt de regeling zich op ondernemers die daadwerkelijk beschikken over een fysieke vestiging of fysieke productiemiddelen, die los staan van de eigen woning, die essentieel zijn voor de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten, en zorgen voor omvangrijke, periodiek terugkerende vaste lasten. Daarom moet de onderneming op een ander adres staan ingeschreven dan het huisadres. Echter, in sommige sectoren, bijvoorbeeld in de sfeer van persoonlijke dienstverlening, is sprake van significante bedrijvigheid vanuit de eigen woning door sommige ondernemingen, terwijl er daarnaast andere ondernemingen zijn met meer grootschalige dienstverlening vanuit een fysieke vestiging met omvangrijke periodieke vaste lasten, terwijl de ondernemer staat ingeschreven op het huisadres. Dit geldt bijvoorbeeld in de sectoren haarverzorging en schoonheidsverzorging, maar bijvoorbeeld ook voor de houder van een manege op het eigen erf. Om de ondernemers met omvangrijke periodieke vaste lasten in aanmerking te laten komen voor de TOGS, zal er van hen een aanvullende verklaring worden gevraagd, waaruit moet blijken dat de bedrijfsactiviteiten van de aanvrager een zekere minimale omvang hebben. Kappers waarbij de onderneming staat ingeschreven op een ander adres dan het woonadres, komen dus automatisch in aanmerking voor de tegemoetkoming, waar collega’s die ingeschreven staan op het huisadres pas in aanmerking komen als blijkt uit de verklaring dat zij omvangrijke bedrijfsactiviteiten hebben.

Daarnaast zijn er sectoren, waarbij het kenmerkend is dat ondernemers een fysieke inrichting of fysieke productiemiddelen hebben buiten de woning. Voor deze sectoren is zo’n minimale omvang geen noodzakelijk criterium. Een voorbeeld zijn de auto- en motorrijschoolhouders die veelal op hun huisadres geregistreerd staan maar omvangrijke lasten dragen voor hun lesvoertuig(en).

Op deze manier, met op de sector toegesneden criteria, en waar nodig een eigen verklaring van de ondernemer, wordt het oogmerk van de regeling bereikt met behoud van geautomatiseerde verwerking.

Lees het kamerstuk hier na

3. Lening bedrijfskapitaal: maximaal €10.157 met lage rente

Ook kun je een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Dit is voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen en bedraagt maximaal € 10.157. Je moet deze lening wel later terugbetalen. De lening is rentedragend: momenteel is het percentage nog niet bekend, maar het is veel lager dan van de reguliere Bbz-lening (8% per jaar). Meer weten? Check: https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#overbruggingsregeling

4. Uitstel belasting betalen

Je kunt bij de belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen.

Stuur daarvoor een brief aan de belastingdienst. In de brief vraag je om uitstel van betaling en geef je aan dat je door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat de Belastingdienst je verzoek heeft ontvangen, stoppen zij met invorderingsmaatregelen. Je krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoef je niet te betalen. 

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden te kort. Je kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. Hiervoor moet je aanvullende informatie aanleveren (eventueel een verklaring van een derde deskundige). Het kabinet wil de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van betaling zo beperkt mogelijk houden. Voor de eerste 3 maanden is dus geen verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld een accountant of brancheorganisatie) nodig.

Wanneer kun je uitstel aanvragen?
Je kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen uitstel aanvragen. Dit betekent dat je uitstel kunt aanvragen nadat je aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen.

Stuur je verzoek om uitstel met motivering naar:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Lees meer: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

 

5. Verander je voorlopige aanslag inkomstenbelasting

Betaal je een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Waarschijnlijk zal je winst dit jaar veel lager zal uitvallen dan je had verwacht. Je kunt je voorlopige aangifte wijzigen en opnieuw indienen, waardoor de Belastingdienst een nieuwe voorlopige aanslag doet die veel lager is. Ook kun je een nihil aangifte indienen voor de inkomstenbelasting, waarmee je de betaling uitstelt en op korte termijn geld bespaart. Je wijzigt je voorlopige aanslag via Mijn Belastingdienst. Lees hier hoe jij de aanslag voor de vennootschapsbelasting kan wijzigen.

 


6. Vraag om uitstel van betaling

Vraag aan je eventuele bestaande leveranciers of je door deze crisis een langere betalingstermijn kan aanhouden. Heb je ergens er nog openstaande facturen staan? Ga hier achteraan en kijk wat je qua betalingsuitstel kan regelen.

 

Handige websites om in de gaten te houden:
https://www.kvk.nl/corona/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer?filter3=32069
https://www.dezaak.nl/3830/ondernemersvragen-over-corona.htm

We hopen dat dit overzicht verduidelijking biedt tijdens deze onzekere tijden. Namens het hele Con Amore team wensen we iedereen veel sterkte. 

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief