Samen op weg naar een integrale gezondheidszorg

“Een stapje dichterbij een integratieve, menswaardige en liefdevolle geneeskunde”

Door Con Amore

20 december 2019

We spraken met Con Amore oprichter Albert Jansen over hoe de samenwerking tussen de reguliere en complementaire geneeskunde verbeterd kan worden.  “Een therapeut met de juiste vaardigheden zal een reguliere arts met zelfvertrouwen benaderen en zo de samenwerking tussen regulier en complementair versterken.” 

Con Amore heeft als missie een bijdrage leveren aan een gezondheidszorg waarbij complementaire en reguliere geneeskunde intensief samen werken. Waarom is dit belangrijk?

“Reguliere zorgverleners kunnen heel goed adequate zorg verlenen in spoedeisende of levensgevaarlijke situaties, maar in vrijwel alle andere situaties is het therapeutisch arsenaal beperkt tot louter symptoom onderdrukkende medicatie, die niet werkelijk tot genezing leidt, maar zorgt voor een status quo. Deze vorm van medicatie leidt niet alleen tot medische afhankelijkheid, maar veroorzaakt ook veel bijwerkingen, waardoor er jaarlijks alleen al in Nederland meer dan 25.000 ziekenhuisopnames nodig zijn (cijfers CBS). Ook is deze medicatie medeverantwoordelijk voor extreem hoge uitgaven in deze sector.

Veel gangbare ziekten en aandoeningen zijn echter goed te behandelen of te begeleiden met complementaire therapieën, die zich in principe niet richten op symptomen, maar op oorzaken. Ook legt de complementaire therapeut de verantwoordelijkheid voor de ziekte (en zijn behandeling!) bij de patiënt.

Samenwerking tussen huisartsen en complementaire therapeuten heeft de volgende voordelen:

  • de werkdruk voor de huisarts wordt lager
  • de huisarts krijgt meer inzicht in complementaire, werkzame therapieën
  • de huisarts kan daardoor gericht verwijzen, zodat een patiënt/cliënt niet onnodig hoeft te shoppen
  • de huisarts houdt zicht op wat er met ‘zijn’ patiënten gebeurt
  • de therapeut kan gemakkelijker (terug)verwijzen bij alarmsymptomen of onbegrepen klachten
  • de therapeut is verzekerd van een extra patiëntenstroom (en dus inkomsten) via verwijzingen van reguliere zorgverleners,
  • er zullen minder bijwerkingen optreden door reguliere medicatie, dus kwaliteit van leven verbetert
  • patiënten zullen minder chronische ziekten ontwikkelen, omdat de complementaire therapieën de oorzaken van ziekten kunnen wegnemen, waarbij de patiënt een actieve rol speelt

Kan je voorbeelden geven waarbij dit al gebeurd?

“In antroposofische eerstelijns gezondheidscentra (de zogenaamde therapeutica) is deze samenwerking standaard sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw. In sommige ziekenhuizen wordt standaard al met kunstzinnig therapeuten (o.a. muziektherapie) gewerkt. Slotervaartziekenhuis in Amsterdam biedt naast de reguliere zorg ook Integrative Medicine aan kinderen, jongeren en volwassenen. In het Flevoziekenhuis in Almere werken complementair zorgconsulenten die patiënten helpen ontspannen met voetmassages, aromazorg en een luisterend oor. Bij gezondheidscentrum TOED (Therapeuten Onder Een Dak) worden patiënten geholpen door behandelaars uit de reguliere èn complementaire zorg, zoals en natuurarts, acupuncturist, psycholoog en voedingsdeskundige.”

Waarom heb je ervoor gekozen om deze missie te verwezenlijken door middel van een opleiding?

“Als huisarts heb ik ervaren dat er veel onbegrip en vooroordelen heersen, zowel bij de reguliere zorgverleners als bij therapeuten! Reguliere zorgverleners zijn bang dat zij hun serieuze reputatie en het contact met hun patiënten verliezen, wanneer complementaire therapeuten betrokken raken. Ze zijn ook onbekend met de mogelijkheden en beschouwen therapeuten als niets-wetende, hoogstens goedbedoelende amateurs. Op hun beurt zijn therapeuten bang voor reguliere artsen, ze kijken tegen hen op, zijn bij voorbaat al bang dat ze afgewezen worden, geen contact kunnen maken, dat er geen interesse is etc.

Een deel van deze vooroordelen berust inderdaad op ervaringen uit het verleden. Maar zoals je weet: ervaringen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Het is van groot belang dat therapeuten over uitstekende medische basiskennis beschikken, zodat ze weten wat er aan de hand is en kunnen inschatten of en wanneer zij iemand moeten doorverwijzen. Zij dienen de taal van de medicus te spreken en actief als eerste het contact aan te gaan. Daarom is de opleiding MBK (en PSBK) van onschatbare waarde voor het complementaire veld. Ook al wordt de uitgestoken hand in 9 van de 10 keer niet aangenomen, de tiende keer is het wel raak.

Deze samenwerking kan als een olievlek gaan werken, zodra de huisarts beseft wat een nieuwe kansen en mogelijkheden er zijn voor zijn patiënt, en dus ook voor hem! Wellicht biedt hij de therapeut de mogelijkheid om in de huisartsengroep zich te komen voorstellen aan de hand van een succesvolle patiëntencasus (de therapeut kan dit natuurlijk ook zelf met dit voorstel komen). Een andere optie zou een voorstel tot een pilotstudie kunnen zijn bij een bepaald ziektebeeld. Dit is alleen mogelijk wanneer de therapeut vol zelfvertrouwen en met de nodige skills de reguliere huisarts durft te benaderen.”

Hoe komt deze missie terug in de opleiding?

“Het is specifiek voor de opleiding bij Con Amore dat de therapeut elke lesdag met de arts-docent praktijksituaties oefent in een rollenspel (bij de zgn. patiëntencasussen). Ook wordt de therapeut geleerd een adequate informatiebrief of verwijsbrief voor de huisarts op te stellen, een Informed Consent te maken, een deugdelijke anamnese af te nemen. Alles is erop gericht om de therapeut door meer kennis meer zelfvertrouwen te geven om als een echte zorgprofessional mee te draaien in het netwerk van de gezondheidszorg.”

Zijn er nog andere manieren waarop Con Amore aan de missie werkt?

“Er liggen plannen klaar om ook aan de reguliere kant meer bekendheid te geven aan de kwaliteitsinhaalslag die we door middel van de de opleiding MBK en PSBK maken in het complementaire veld, waardoor vooroordelen kunnen verdwijnen. Een informatief en opiniërend artikel in een kwaliteitsblad, specifiek gericht op de doelgroep (bijv. Arts en Auto) lijkt hiertoe de aangewezen weg. Zo’n artikel is in voorbereiding en zal nog dit najaar worden aangeboden ter publicatie.”

Denk je dat er over tien jaar al een betere samenwerking is tussen regulier en complementair? Zo ja hoe zie je dat voor je?

“Diverse therapeuten melden al vanaf de begintijd van Con Amore Opleidingen dat ze door hun opleiding MBK lef, kennis en zelfvertrouwen hebben om die samenwerking op te zoeken en succesvol aan te gaan. Ik ben ervan overtuigd dat we, als al ‘onze’ therapeuten consequent van elke behandeling van al hun patiënten verslag doen aan de huisarts – zoals we aanbevelen en stimuleren tijdens de opleiding – over tien jaar een veel bredere samenwerking zullen kennen tussen reguliere en complementaire zorgverleners. Ook komt er steeds meer wetenschappelijk bewijs voor de werkzaamheid van diverse complementaire therapieën, waardoor het ideaal van een integratieve, menswaardige en liefdevolle geneeskunde weer een stapje dichterbij komt.”

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief